Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Kondycja stolicy w świetle Rocznika Statystycznego Warszawy

05-06-2024 21:41 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Warto poznać najnowsze opracowanie Urzędu Statystycznego w Warszawie, pracującego pod dyrekcją Agnieszki Ajdyny. Rocznik przedstawia dane przypadające na koniec pandemii COVID-19. Jako nowy okres odniesienia publikacji przyjęto rok 2019. Nowością Rocznika jest podanie prognoz liczby ludności Warszawy na lata 2025-2060 oraz przedstawienie aktywności ekonomicznej ludności na podstawie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 roku. W skład zespołu redakcyjnego, recenzowanego tomu Rocznika, wchodzili: Tomasz Zegar (przewodniczący), Anna Cacko, Grzegorz Stępień.

W wyborach 21 października 2018 r. frekwencja wyborcza do Rady Stolicy wynosiła 66,6 % uprawnionych, do rad dzielnicowych także 66,6 %. Wzrost zainteresowania ludności Warszawy samorządem terytorialnym wystąpił już w 2018, skoro w wyborach 24 listopada 2014 wzięło udział do rady stołecznej tylko 47, 3 % uprawnionych, a do rad dzielnicowych 47,4 %.Wśród radnych stołecznych ostatniej rady dominowali mężczyźni, jako grupa zawodowa przedstawiciele władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników przy minimalnej reprezentacji pracowników usług i sprzedawców, techników i pracowników biurowych. Ludność Warszawy 31 grudnia 2022: zameldowanych na stałe 1862 tys. osób tj. 1,3 tys., mniej niż w 2021 roku. Odsetek kobiet w stosunku do mężczyzn od 1993 r. utrzymuje się na poziomie 117 do 100. W grupie wiekowej 80 lat i więcej: 220 do 100. W grupie poprodukcyjnej w Warszawie (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) mamy 417. 4 tys. osób, w tym znaczny odsetek stanowią specjaliści z bogatym doświadczeniem zawodowym w warunkach ich deficytu na warszawskim na rynku pracy. Przeciętna dalszego trwania życia w wieku poprodukcyjnym dla kobiet wynosi 24,5 roku dla mężczyzn 20,1. Przed nową Radą Stołeczną stoi problem stworzenia zachęt do kontynuowana działalności zawodowej, stosunkowo młodych i zdrowych emerytów i emerytek.

Ponad 50 % kobiet w Warszawie ma wyższe wykształcenie, wśród mężczyzn 45 %.

Największy odsetek małżeństw warszawiacy zawierają w wieku 25-34 lata. W tej grupie wiekowej zmalała w ostatnich latach płodność kobiet warszawskich. Od 2020 roku gwałtownie maleje w Warszawie przyrost naturalny.

Wśród przyczyn zgonów dominują nowotwory, drugie miejsce zajmują choroby układu nerwowego i cukrzyca. Niepokojącym zjawiskiem wśród przyczyn zgonów jest pojawienie się od 2015 r. gruźlicy układu oddechowego, która trwa nadal i rosnąca liczba zamachów samobójczych zarejestrowanych przez policję (336 w 2022 r.). Wśród samobójców dominują osoby w wieku 30-49 lat.

Niewesoło wygląda prognoza ludności Warszawy na lata 2025 – 2060. Ludność naszego miasta ma zwiększyć się w tym czasie z 1873,1 do 1876,5 tys. Natomiast w wieku produkcyjnym zmniejszy się z 1120,6 do 951,3 tys., mężczyzn z 552,4 do 489,4 tys. W świetle spisu powszechnego z 2021 r Warszawa miała 993,3 tys. osób zawodowo czynnych, w tym pracujących 965,3 tys i 28,0 tys. bezrobotnych (2,8 %). Rynek pracy czasu pandemii Warszawa przeżyła bez załamań, które wystąpiło w wielu krajach Unii Europejskiej. W strukturze branżowej nadal utrzymała się dominacja zatrudnionych w handlu i naprawie pojazdów samochodowych - 131,3 tys. i zatrudnionych w działalności profesjonalnej naukowej i technicznej -127,4 tys. Pandemia pogłębiła dysproporcje w poziomie wynagrodzeń w poszczególnych działach branżowych. W takich działach, jak informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, działalność profesjonalna naukowa i techniczna, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zbliżało się do 12 000 zł brutto. W tym samym czasie wynagrodzenie miesięczne wynosiło w administrowaniu i działalności wspomagającej 5387 zł, w zakwaterowaniu i gastronomii 5390 zł., w działalności usługowej 6300 zł, w transporcie i gospodarce magazynowej 6498 zł, w edukacji 6802 zł, w działalności związanej z kulturą i rozrywką 7163 zł. Ostatnie podwyżki dla nauczycieli i pracowników służb publicznych korzystnie wpłynęły na zmniejszenie wspomnianych dysproporcji. Traktując o niskich zarobkach ludzi kultury, warto zaznaczyć, że w ruchu wydawniczym w latach 2015-2022 wystąpił spadek dorocznie wydanych książek i broszur szczególnie naukowych i zawodowych oraz podręczników szkolnych na rzecz wydawnictw popularnych i literatury pięknej.

Nie zwiększyła się liczba placówek bibliotecznych, galerii sztuki, wystaw i spadła znacznie liczba zwiedzających z 950,8 do 475,7 tys., zwiększyła się natomiast liczba zwiedzających muzea, szczególnie młodzieży szkolnej. Zwiększono w Warszawie liczbę kin stałych z 25-do 37, przy zmniejszającej się gwałtownie, w czasie pandemii liczbie widzów. Podobna sytuacja panowała w 30 teatrach warszawskich z własnym zespołem artystycznym. W turystyce, po gwałtownym spadku w 2020 roku, nastąpił gwałtowny wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z warszawskiej bazy noclegowej. W sporcie po załamaniu w 2020 r. w latach 2016-2022, liczba sekcji sportowych wzrosła z 596 do 713, a liczba ćwiczących w klubach z 51190 do 71500. Największa liczba ćwiczy piłkę nożną, strzelectwo sportowe, judo i lekkoatletykę.

W nauce i technice Warszawa – biorąc pod uwagę międzynarodową ocenę pozycji warszawskich uczelni i instytutów naukowych, z wyjątkiem SGGW – zajmuje dalekie miejsce wśród stolic europejskich, mimo wysokiej liczby zatrudnionych w działalności naukowo-badawczej. Nakłady na tą działalność w latach 2020-2022 wzrosły z 10495,7 do 14007,4 tys. zł, w tym na nauki inżynieryjno- techniczne z 5154, 5 do 6614,1 tys. zł, na nauki medyczne i nauki o zdrowiu z 1242,5 do 19003.9 tys. na nauki społeczne i humanistyczne z 1083,8 do 1257,8 tys. zł. Pod koniec 2022 r. Warszawa miała 15 246 lekarzy, 3362 lekarzy dentystów, 18224 pielęgniarki i 2001 farmaceutów obsługujących 51 szpitali, których liczba była na poziomie 2015 roku. W czasie pandemii powstało, poza statystyką, kilkanaście nowych szpitali, przy olbrzymim deficycie lekarzy specjalistów i nowoczesnego sprzętu medycznego. W kilku dziedzinach nauk medycznych warszawscy badacze osiągnęli poziom europejski, a nawet światowy, natomiast tysiące warszawiaków skazanych jest na długie miesiące czekania na dostęp do specjalistów.

Powstał w Warszawie i całej Polsce olbrzymi dystans między osiągnięciami nauk medycznych a ich praktycznym zastosowaniem.

Jak wyglądała gospodarka budżetowa Warszawy pod koniec 2022 r.? Dochody w wysokości 15872934,9 tys. zł były to w 73,3 % dochody własne miasta, głównie w podatku dochodowym ( 38,3 %), subwencje 13,0 i subwencje ogólne z budżetu państwa (13,7 %). Wydatki budżetowe Warszawy wynosiły w tym czasie 21156506,1 tys. zł i były niższe od dochodów o 496645,3 tys. zł. Wydatki dzieliły się na bieżące 89,2 % i wydatki majątkowe 10,8 %, w tym wydatki inwestycyjne 8,1 %. Wśród wydatków dominowały: wydatki na oświatę i wychowanie 25,5 %, na transport i łączność – 23,7 %,na rodzinę- 7,6 %, na administrację publiczną – 7,2 %,na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,7 %, na różne rozliczenia – 6,2 %, na gospodarkę mieszkaniową – 6,0 %. Zastanawia w analizie wydatków budżetu m. st. Warszawy skromny ich odsetek na kulturę fizyczną 1,2 %, na bezpieczeństwo publiczne 1,7 %, na ochronę zdrowia – 1,8 %, na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 3,2 % na pomoc społeczną – 3,2%. W budownictwie mieszkaniowym Warszawy ostatnich lat występują istotne zmiany. Liczba mieszkań oddanych do użytku zmniejszył się z 23543 w 2020 r. do 15465 w 2022. W 2020 r. nastąpiło gwałtowne załamanie budownictwa spółdzielczego, niestety tylko przy jednorocznym, niedużym, wzroście budownictwa komunalnego (gminnego) i zaniku budownictwa zakładowego. Z 15465 nowo zbudowanych mieszkań 14308 przeznaczonych było w 2022 r. na sprzedaż lub wynajem na potrzeby indywidualne tylko 745 mieszkań.

Sytuacja mieszkaniowa Warszawy i jej kierunku inwestycyjnego, moim zdaniem, stwarza potrzebę poważnej dyskusji obywatelskiej. W dziedzinie opieki społecznej poważnym osiągnięciem Warszawy lat 2015-2022 jest wzrost liczby żłobków z 219 do 399 i liczby dzieci w żłobkach z 8205 do16 991. Wzrosła w tym czasie przede wszystkim liczba przychodni lekarskich ze 1169 do 1563 i udzielanych przez nie porad lekarskich, niestety bardzo skromnych w dziedzinie stomatologicznej.

Pod koniec 2022 r korzystało z pomocy społecznej blisko 30 tys. mieszkańców Warszawy i wydano na nią143,5 milionów zł.

Wróć