Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Nowe studium na terenie Gminy Lesznowola

06-03-2024 20:54 | Autor: Radosław Dąbrowski
W dniu 22 lutego 2024 roku Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 963/LXXIII/2024 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola. Prace planistyczne nad zmianą dotychczasowego Studium trwały od 29 maja 2018 roku, kiedy to poprzednia Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 640/XLIV/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola.

Studium określa w sposób ogólny kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy, a także obszary oraz zasady ochrony środowiska przyrodniczego kulturowego, jak również kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obszary, na których będą rozmieszczane inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym Należy podkreślić, iż powyższy dokument jako akt polityki przestrzennej nie jest aktem prawa miejscowego, zatem nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego.

Aktem prawa miejscowego w zakresie polityki przestrzennej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Stanowi on podstawę materialno-prawną do wydawania decyzji administracyjnych np. pozwoleń na budowę. W miejscowym planie następuje uszczegółowienie kierunków rozwoju gminy, w tym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może naruszać ustaleń Studium.

Warto podkreślić, że zapisy zawarte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola odzwierciedlają stan faktyczny zagospodarowania na terenie gminy, jak również odzwierciedlają zapisy zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pokrywają 87% powierzchni gminy. Duży wpływ na kształt Studium mają ponadlokalne drogi. Istniejąca już droga krajowa Nr 7 (Al. Krakowska), będąca na ukończeniu droga krajowa S-7 - stanowiąca południowy wylot z Warszawy w kierunku Grójca oraz projektowana obwodnica ulicy Słonecznej (nowy przebieg drogi wojewódzkiej Nr 721), która jest na etapie wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Nowe Studium gminy Lesznowola kładzie silny nacisk na rozwój centrum gminy, które powinno być w przyszłości bardzo ważnym miejscem dla Mieszkańców. Są to grunty Skarbu Państwa, o które Gmina Lesznowola aplikuje do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zgodnie z zapisami Studium przedmiotowy teren będzie łączył m. in. funkcje mieszkaniowe, usługowe, w tym usługi publiczne o znaczeniu lokalnym, m.in. w zakresie administracji, sportu, kultury, opieki zdrowotnej. Wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli gminie na skuteczne negocjacje ze Skarbem Państwa w celu pozyskania przedmiotowych gruntów. Obszar wielofunkcyjny centrum gminy jest również wprowadzony na części terenu KPGO Mysiadło. Na przedmiotowym terenie oprócz funkcji usługowych, mieszkaniowych zostały wprowadzone zapisy pozwalające na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych. Z badań wynika, że są to bardzo atrakcyjne tereny pod względem złóż geotermalnych. Z tego powodu Rada Gminy Lesznowola podjęła decyzję o zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Środki finansowe pozyskane z obrotu nieruchomościami KPGO Mysiadło zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Gminy, a w szczególności na budowę nowych szkół, dróg oraz ścieżek pieszo-rowerowych.

Zmiana przeznaczenia funkcji oraz parametrów zabudowy pozwoli w racjonalny i efektywny sposób zagospodarować tereny publiczne będące własnością Gminy Lesznowola, na których planowane są:

- budowa szkoły w Stefanowie,

- budowa szkoły dla Nowej Woli i Zgorzały,

- budowa przedszkola publicznego w Marysinie,

- budowa na prawie 4 ha Parku Społecznego w Mysiadle,

Na terenie parku będzie mała architektura oraz obiekty gastronomiczne. Pozwoli to naszym Mieszkańcom w każdym wieku na relaks i odpoczynek.

Studium gminy Lesznowola określa również tereny inwestycyjne, w tym tereny o funkcji produkcyjnej, składów, magazynów i usług o symbolu PU z dopuszczeniem na przedmiotowych terenach funkcji mieszkaniowej, obiektów zamieszkania zbiorowego jako towarzyszących nieuciążliwym obiektom usługowym lub magazynowym, zabudowy mieszkaniowo-usługowej realizowanej w strefie buforowej przy granicy z terenami z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub mieszkaniową wielorodzinną, obiektów gospodarki komunalnej, obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 500kW. To jakie będzie przeznaczenie na przedmiotowych terenach będzie zależało od planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że zmiana Studium gminy nie powoduje automatycznie zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe zachowują swoją moc. Studium daje możliwości zmiany miejscowych planów, ale ich nie nakazuje. Dopóki plany miejscowe spełniają swoją funkcję i zachowują aktualność, nie ma potrzeby ich zmiany.

Uchwalone Studium straci swoją ważność 31 grudnia 2025 roku. Do tego czasu Gminy mają obowiązek opracować nowy dokument „Plan ogólny dla całej Gminy”, który będzie procedowany przy udziale Mieszkańców.

Reasumując. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest prawem miejscowym – jest swoistą fotografią stanu faktycznego oraz perspektywą na przyszłość.

Plany zagospodarowania przestrzennego a nie Studium decydują o tym co można na danym terenie budować i są podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wróć